< p>

Tomorrow Energy - Een zonnepark binnen uw gemeente?

Loading

Een zonnepark binnen uw gemeente?

Een zonnepark binnen uw gemeente?

Als een grondeigenaar de bestemming van zijn grond wil wijzigen voor aanleg van een zonnepark moet dat in eerste instantie in overleg met de eigen gemeente. Tomorrow Energy neemt deze rol over van de grondeigenaar als potentiële pachter c.q. koper van percelen en dient een aanvraag en onderbouwing van een Omgevingsvergunning (Wabo) bij de gemeente. In aanloop naar de realisatie van een zonnepark trekken we liefst samen op met de gemeente en andere stakeholders voor het creëren van een zo breed mogelijk lokaal draagvlak. Hierbij spelen de direct omwonenden een belangrijke rol.

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de doelstellingen

Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen 2050 en ontwikkelen of hebben hiervoor al een visie ontwikkeld. Tomorrow Energy kan een grote bijdrage leveren aan de realisatie van lokale energie doelen, het opwekken van groene stroom en vermindering van C02 uitstoot. Aan de hand van de uitgewerkte plannen kunnen we exact aangeven wat realisatie van een zonnepark lokaal bespaart. Wij zorgen voor de juiste landschappelijke en maatschappelijke inpassing van zonneparken in samenspraak met de omgeving. We zoeken oplossingen waarbij alle betrokken partijen profiteren en spelen hierbij uiteraard in op lokale initiatieven en waar mogelijk sluiten we aan.

Vergunningen

Voor de haalbaarheid is de afstand tot een geschikt aansluitpunt op het elektriciteitsnet de bepalende go/no-go factor gezien de hoge investering die daarmee gepaard gaat. Pas na het doorstaan van deze toets volgt een voorlopige overeenkomst met de eigenaar en dienen wij de aanvraag van de benodigde vergunningen in. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de aanvraag voor omgevingsvergunning die de gemeente in behandeling neemt. Een goede samenwerking met de gemeente is vereist voor het realiseren van voldoende draagvlak onder omwonenden en het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Vanuit ruimtelijk perspectief is het erg belangrijk om de landschappelijke inpassing van een zonnepark goed voor te bereiden. Hierin meegenomen worden zaken als zichtlijnen, erfbeplanting, handhaving en invulling van flora en fauna, archeologische zaken, etc…. Allemaal factoren die van invloed (kunnen) zijn tijdens het proces tot aan de vergunningverlening voor de bouw. Hierbij maken we gebruik van ervaren landschapsarchitecten en experts voor het uitvoeren van relevante onderzoeken en het opstellen van de benodigde ruimtelijke onderbouwing. Zij betrekken de juiste partijen vanuit de ruimtelijke omgeving bij het project en zien er op toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan deze inbreng in het project. Voor de aanleg van een zonnepark vragen wij de gemeente om een tijdelijke bestemmingplanwijziging goed te keuren voor een periode van 20-25 jaar.

Creëren van draagvlak

In gesprek met inwoners, ambtenaren en bestuurders kijken we naar de mogelijke bezwaren. Pas dan gaan we aan de slag met de ruimtelijke onderbouwing. Als voorbereiding op de aanvraag van de omgevingsvergunning maken we uiteraard visualisaties en presentaties die een goed beeld schetsen de inpassing van de zonneweide in de omgeving. Afstemming met alle partijen en het betrekken van direct omwonenden is erg belangrijk. Doorgaans wordt de zichtbaarheid van een zonnepark vanuit de bebouwde omgeving beperkt terwijl deze bijvoorbeeld vanaf wegen en sporen mogelijk juist gestimuleerd kan worden.

Voor de levering van de geproduceerde stroom aan eindgebruikers sluit Tomorrow Energy een stroomleveringsovereenkomst (Power Purchase Agreement of PPA genoemd) met een energiemaatschappij. Om directe voordelen te bieden voor de omwonenden bieden we vaak samen met deze energiemaatschappij een voordelig en duurzaam stroomaanbod, direct aan eindgebruikers in de omgeving. In overleg met de gemeente, lokale energie coöperaties en andere stakeholders zijn ook andere vormen van participatie mogelijk bijvoorbeeld in de vorm van deelnameobligaties.

Realiseren CO2 doelstellingen

Het realiseren van de lokale CO2 doelstellingen in de gemeente is een belangrijke onderdeel bij de vorming van draagvlak. Door de bouw van een zonneweide wordt een grote stap gemaakt richting de realisatie van CO2 doelstellingen van de gemeente. Tomorrow Energy geeft per project inzicht in de besparingen, opbrengsten, etc… voor de gemeente.

Verder denken wij graag mee met lokale initiatieven waarmee duurzame energie kan worden opgewekt. Hierbij moet er wel draagvlak zijn binnen de gemeente. Te denken valt aan resource sharing zoals delen van de aansluiting of batterijen voor opslag.