top of page
photovoltaic solar power panel on sky background, green clean Alternative power energy con

Een zonnepark op uw grond

Inkomen voor u, energie voor uw buren

Uw grond verpachten of verkopen aan Tomorrow Energy

Beschikt u over minimaal 10 hectare grond? En bent u op zoek naar een interessant rendement? Als uw perceel gunstig ligt voor een zonnepark, doet Tomorrow Energy u graag een mooi aanbod. Zowel verpachten als verkopen is mogelijk.

Zonnepark verpachten

Snel weten wat een zonnepark u oplevert?

Meld uw perceel aan en ontvang binnen 1 week een aanbod.

Een zonnepark waarbij iedereen wint

De keuze voor een zonnepark op uw grond begint bij u. Vanzelfsprekend. Maar een zonnepark succesvol ontwikkelen is altijd samenspel. Met de gemeente. Met omwonenden. Met andere belanghebbenden. Juist in dat samenspel ligt de kracht van Tomorrow Energy. 

Wij ontwikkelen zonneparken waarbij iedereen wint:

U wint

U verzekert zichzelf voor de komende 25 – 30 jaar van een mooi inkomen. Met als bijvangst: rust in uw hoofd. Zelf hoeft u niets te investeren, dus u loopt geen enkel financieel risico. Bovendien hebt u nergens omkijken naar. Ontwikkeling, financiering, vergunningen, aanleg, beheer en onderhoud: wij regelen het allemaal.

Uw buren winnen

We bieden u en de omwonenden de kans om financieel te participeren in het project en lokaal opgewekte zonne-energie af te nemen.

De natuur wint

De bodem onder en rondom de zonnepanelen krijgt de kans zich te herstellen. Ook nemen we maatregelen die de biodiversiteit verbeteren.

Uw gemeente wint

Het zonnepark draagt bij aan de klimaatdoelen van uw gemeente

Aanvraagformulier

Wilt u weten of uw perceel in aanmerking komt voor een zonnepark en wat het u opbrengt?

Dat onderzoeken we graag voor u. Vul onderstaand formulier in en binnen een week weet u waar u aan toe bent.

Deze vindt u op kadasterkaart.com

Een zonnepark dat meer oplevert dan groene stroom

Een zonnepark produceert in de eerste plaats groene stroom. Maar wij vinden het belangrijk dat de zonnepanelen op uw grond ook een ander doel dienen:

Verbetering biodiversiteit

Met de komst van een zonnepark krijgt uw grond een adempauze van 25 tot 30 jaar.

Dat biedt kansen voor de biodiversiteit. Zeker als we die een handje helpen door er bloemrijke planten en kruiden te laten groeien. Dat is gunstig voor het bodemleven en voor insecten die nu geen kans krijgen op landbouwgrond. Door genoeg ruimte te laten tussen de zonnepanelen kunnen zon en regen hun werk doen.

Dubbelgebruik

Wilt u de grond onder en rondom de zonnepanelen zelf ook blijven gebruiken? Bijvoorbeeld om er kleinvee te laten grazen of gewassen te verbouwen? Ook dat is mogelijk. Bij het ontwerp van het zonnepark houden we daar eenvoudig rekening mee.

Hoe we draagvlak creëren bij uw buren

Zonneparken zijn enorm belangrijk voor de energietransitie in Nederland. Met alleen zonnepanelen op daken halen we nooit de klimaatdoelen. Toch kan de komst van een zonnepark vragen oproepen in uw omgeving. Begrijpelijk. Het landschap zal veranderen.

Zonnepark

Landschappelijke inpassing

We besteden altijd veel aandacht aan de natuurlijke inpassing van onze zonneparken in het landschap. Om zonnepanelen aan het zicht te onttrekken, kiezen we bijvoorbeeld voor de aanplant van een brede, groene omzoming. Omwonenden kunnen daarover ook meedenken.

 

Samen met onze landschapsarchitecten komen we zo tot een passend ontwerp.

Daarom betrekken we vanaf het begin omwonenden en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van het zonnepark. Zo organiseren we onder andere inloopavonden, waar we mensen meenemen in ons verhaal. We gaan het gesprek aan en kijken hoe we zoveel mogelijk rekening kunnen houden met iedereen.

Zonnepark

Participatie

Daarnaast bieden we verschillende mogelijkheden om te participeren in het project. Zoals mede-eigenaar worden via een lokale energie-coöperatie. Ook kunnen mensen investeren in het zonnepark door het kopen van obligaties met een aantrekkelijke rente.

Verder mogen omwonenden een mooi aanbod verwachten om de lokaal opgewekte groene stroom tegen een aantrekkelijk tarief af te nemen via een van onze energiepartners.

De routekaart van uw zonnepark

Een zonnepark staat er niet van vandaag op morgen. Het is altijd maatwerk en er gaat een heel proces aan vooraf. Het totale traject van ontwikkelen, bouwen, beheren en (na 25 - 30 jaar) weer ontmantelen is bij ons in goede handen.

Het ziet er als volgt uit.

Inventarisatie en onderzoek

We toetsen eerst of uw perceel in aanmerking komt voor een zonnepark. Dat is zeker niet altijd het geval. Om te beginnen moet uw perceel minimaal 10 hectare groot zijn. Daarnaast is de ligging van belang. Ligt uw perceel in een voorkeursgebied van de gemeente? Is er een aansluitstation in de buurt? Liggen er obstakels tussen het aansluitstation en uw perceel? Is er nog ruimte op het net? Komen we op basis van dit onderzoek tot een rendabele businesscase? Dan gaan we samen met u aan tafel en ontvangt u een financieel voorstel.

Opstellen optieovereenkomst

Samen met u leggen we afspraken vast in een zogenaamde optieovereenkomst. Daarbij houden we rekening met uw wensen. Wilt u de grond verpachten of verkopen? Wilt u zelf ook participeren in het zonnepark en mede-eigenaar worden? Wellicht wilt u zelf gebruik blijven maken van het perceel, bijvoorbeeld om er kleinvee te laten grazen of gewassen te verbouwen. Allemaal zaken die we helder vastleggen. De looptijd van de optieovereenkomst is meestal 3 jaar. Die tijd hebben we nodig voor de voorbereidings-, ontwikkelings- en financieringsfase.

No Regret Check

Wij willen in elk opzicht duurzaam samenwerken. Duidelijk, eerlijk en transparant. Daar hoort bij dat u een veilige, weloverwogen keuze maakt, waarbij ook de fiscale gevolgen goed zijn meegewogen. Daarom kunt u op onze kosten een eigen, onafhankelijk fiscaal-juridische adviseur inschakelen om de overeenkomst door te lichten. U weet dus precies waar u ja tegen zeg

Opstarten project en communicatie

We maken een eerste plan en dienen een principeverzoek in bij de gemeente. Het plan beschrijft het technische ontwerp, de inpassing van het zonnepark in het landschap en de participatiemogelijkheden. We streven altijd naar een masterplan dat naadloos is afgestemd op de lokale situatie. Ook betrekken we vanaf het begin omwonenden en andere belanghebbenden bij het plan. We organiseren inloopavonden, presenteren de ideeën en gaan in gesprek om draagvlak te creëren.

Ontwikkeling en uitwerking

Na het principeakkoord van de gemeente werken we de business case en het technische ontwerp verder uit. Dat doen we samen met technische experts en landschapsarchitecten. We laten capaciteitsstudies doen, grondstudies, flora- en fauna-onderzoek, brengen watergangen in kaart en werken de landschappelijk inpassing verder uit. Vervolgens vragen we de benodigde omgevingsvergunning (Wabo) aan.

Subsidie en financiering

Na toekenning van de omgevingsvergunning is de volgende stap het aanvragen van de SDE++ subsidie. Deze Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie is een exploitatiesubsidie voor de eerste 15 jaar. Tomorrow Energie verzorgt de volledige financiering. We halen geld op bij groene investeerders of richten desgewenst een lokale coöperatie op waarin omwonenden kunnen participeren.

Bouwen en installeren

We treffen alle benodigde voorbereidingen voor de bouw. Van afspraken maken met de netbeheerder tot het verrichten van een nulmeting van de grond. Vervolgens starten we met de aanleg en installatie van de zonnepanelen op het perceel. Ook brengen we groen en andere voorzieningen volgens plan aan.

Exploitatie, monitoring en beheer

We sluiten het zonnepark aan op het stroomnet en starten met produceren en leveren van groene stroom. Vervolgens blijven we het zonnepark monitoren en onderhouden, zodat het de komende 25 tot 30 jaar in topconditie blijft.

Ontmantelen

Na 25 tot 30 jaar ontmantelen we de installatie en is het perceel weer beschikbaar voor andere doeleinden. Om te garanderen dat de grondkwaliteit minimaal gelijk is gebleven, doen we een grondmeting. Uitgangspunt is dat we de grond beter achterlaten, dan toen we hem in gebruik namen. De zonnepanelen geven we een tweede leven door ze aan een ander te schenken of door ze te recyclen.

Zonnepark ontwikkelen

Benieuwd of een zonnepark mogelijk is op uw grond?

Meld uw perceel aan en ontvang binnen 1 week een aanbod.

bottom of page